Devenir Membre

Je souhaite me faire membre de l’association : 13 €/an
Ik wens lid van de vereniging te worden : 13 €/jaar
Après le 30 juin / na 30 juni : 8 €

  ------------------------------------------------------------------


  (transfert gratuit / kosteloze overbrenging)

  ------------------------------------------------------------------

  Je souhaite un nouvel affixe / Ik wens een nieuwe catterynaam : 15€
  Soumettre 3 propositions / 3 voorstellen :

  Affixe N°1
  Affixe N°2
  Affixe N°3

  ------------------------------------------------------------------

  J'élève les races suivantes / Ik fok de volgende rassen :

  Race N°1
  Race N°2
  Race N°3
  Race N°4

  ------------------------------------------------------------------

  Dès reception du montant de votre cotisation, nous vous enverrons votre carte de membre ainsi que la revue bimestrielle / Na ontvangst van uw bijdragen sturen we u uw lidkaart en ons tweemaandelijks tijdschrift.

  Veuillez effectuer votre versement au compte / Gelieve op volgende rekening te storen : BE63 9794 2390 0008

  Déclaré sincère et complet/Eerlijk en volledig verklaard