BRUSSELS FELINOPHILE CAT ASSOCIATION

BFCA

Faites-vous membre !Je souhaite me faire membre de l'association : 13 €/an
Ik wens lid van de vereniging te worden : 13 €/jaar
Après le 30 juin / na 30 juni : 8 €

Mr Mme Mlle
Nom/Naam :

Adresse/Adres :
Code postal/Postcode :   Localité/Woonplaats :
Téléphone/Telefoon :
E-mail :


Je possède un nom de chatterie / Ik bezit al een catterynaam :
(transfert gratuit / kosteloze overbrenging)

Je souhaite un nouvel affixe / Ik wens een nieuwe catterynaam : 15€
Soumettre 3 propositions / 3 voorstellen :
1)
2)
3)

J'élève les races suivantes / Ik fok de volgende rassen :
1)
2)
3)
4)

Dès r&eacuteception du montant de votre cotisation, nous vous enverrons votre carte de membre ainsi que la revue bimestrielle / Na ontvangst van uw bijdragen sturen we u uw lidkaart en ons tweemaandelijks tijdschrift.

Veuillez effectuer votre versement au compte / Gelieve op volgende rekening te storen : 979-4239000-08

 Déclaré sincère et complet / Eerlijk en volledig verklaard